Ikony

Aktualności

Kurs księgowo–kadrowy. Termin realizacji 25-06-2012÷27-07-2012.

Moduły:

Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach realizowane w ramach projektu „Twoja przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie – 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz z Funduszu Pracy.

Powrót