Ikony

Aktualności

Szkolenie "Opłaty adiacenckie i renty planistyczne". Termin realizacji 11-05-2012.

Moduły:

Szkolenie w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik” realizowanego przez Gminę Chmielnik z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Powrót