Ikony

Aktualności

Kurs przygotowujący do egzaminy ECDL e–Citizen. Termin realizacji 07-02-2012÷26-06-2012.

Moduły:

1) Umiejętności podstawowe

2) Wyszukiwanie informacji

3) e–Uczestnictwo

 Kurs zorganizowany jest dla uczestników projektu "Akademicki Klub Integracji Społecznej" realizowany przez Uniwersytet Zielonogórski. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałenie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powrót