Ikony

Aktualności

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i umiejętności przedsiębiorczych. Termin realizacji: 06-12-2011÷08-12-2011.

Moduły:

Warsztaty realizowane  są w ramach projektu "Razem możemy więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Intergracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powrót