Ikony

Aktualności

Szkolenia informatyczne. Termin realizacji 24-09-2011÷04-12-2011.

Moduły:

1. Podstawy obsługi komputera

2. Obsługa internetu

3. Usługi online

 Szkolenie w ramach projektu "Dostęp do internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Zawady", Oś priorytetow 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e–Inclusion. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 "Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość".

Powrót