Ikony

Aktualności

Warsztaty wyjazdowe w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Termin realizacji 16-08-2011÷20-08-2011.

Moduły:

Warsztaty realizowane dla 42 osób bezrobotnych, podpopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w ramach projektu "Trzy kroki do aktywności". Projekt współfinansowany ze śroków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe ośrodki pomocy rodzinie.

 

Powrót