Ikony

Aktualności

Zajęcia z zakresu grafiki komputerowej z wykorzystaniem technik DPD. Termin realizacji 20-10-2014÷09-04-2015 r.

Moduły:

Projekt pn.: "Szkoły dobrych umiejętności" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007÷2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Powrót