Ikony

Aktualności

Wyjazd aktywizacyjno–szkoleniowy. Termin realizacji 15-07-2013÷24-07-2013.

Moduły:

Warsztaty organizowane w ramach Projektu systemowego pn.: "Zmień swoje życie" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powrót