Ikony

Aktualności

Usługi ewaluacji projektu "Program rozwojowy potencjału dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu". Termin realizacji 20-05-2009÷31-12-2012.

Usługi ewaluacji projektu "Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW".

 Projekt Nr UDA-POKL.04.01.01-175/08-00 realizowany jest w ramach Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

 

 

 

Powrót