Ikony

Aktualności

Usługi ewaluacji projektu "Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW". Termin realizacji 15-03-2010÷31-12-2014.

Usługi ewaluacji projektu "Program podnoszenia atrakcyjności kierunków technicznych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach istotnych dla GOW".

Projekt Nr UDA-POKL.04.01.02-147/09-00 realizowany jest w ramach Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 – Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Powrót